REGULAMIN HOTELOWY

ALGA BALTIC RESORT

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Alga Baltic Resort i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Alga Baltic Resort.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji na terenie obiektu, w każdym pokoju, a także na stronie internetowej obiektu www.algaresort.pl.
§ 2. DOBA HOTELOWA
 1. Pokój w Alga Baltic Resort wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
 2. Gość powinien określić czas pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10.00 dnia poprzedzającego wyjazd. Obiekt uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
§ 3. REZERWACJA I MELDUNEK
 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 3. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do 22.00. Przebywanie osób niezameldowanych po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnych stawek z cennika dostępnego w Recepcji.
 4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Alga Baltic Resort lub mieniu innych Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników lub innych osobach przebywających w Alga Baltic Resort.
 5. Obiekt zastrzega sobie prawo do dokonania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 6. W przypadku rezygnacji Gościa z opłaconego pobytu w trakcie jego trwania, obiekt nie zwraca opłaty za pozostałe doby hotelowe.
§ 4. USŁUGI
 1. Alga Baltic Resort świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom stosowną reakcję. W przypadku zgłoszenia zażaleń w momencie wyjazdu Gość zrzeka się prawa do dochodzenia roszczeń.
 2. Alga Baltic Resort obowiązane jest zapewnić Gościom:
  a) warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku
  b) bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
  c) profesjonalną, uprzejmą i sprawną obsługę w zakresie świadczonych usług
  d) sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 3. Dodatkowo na życzenie Gościa, obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  a) udzielanie informacji związanych z pobytem
  b) budzenie o określonej godzinie
§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość Alga Baltic Resort ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 3. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Alga Baltic Resort nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Alga Baltic Resort może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań ośrodka dotyczących uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia lub do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia terenu Alga Baltic Resort.
 5. Każdorazowo Gość opuszczając pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien dokładnie zamknąć drzwi i okna.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU
 1. Odpowiedzialność Alga Baltic Resort z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Alga Baltic Resort podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu Recepcji.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody bezpośrednio po jej stwierdzeniu.
 3. Alga Baltic Resort nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Alga Baltic Resort czy poza terenem obiektu.

REGULAMIN BASENU

ALGA BALTIC RESORT
 1. Podmiotem gospodarczym uprawnionym do zarządzania Basenem jest ALGA BALITC RESORT.
 2. Przyjmuje się, że każda osoba przebywając na terenie Basenu zapoznała  się z postanowieniami niniejszego  Regulaminu  i  zobowiązuje  się  do  ich bezwzględnego przestrzegania.
 3. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (schorzenia serca, zaburzenia krążenia, równowagi lub temu podobne) korzystają z Basenu ze szczególną ostrożnością – po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub na własna odpowiedzialność.
 4. Na terenie Basenu obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży, podawania, wnoszenia  oraz spożywania  napojów alkoholowych, środków odurzających i innych substancji psychotropowych.
 5. Korzystającym z Basenu nie  wolno powodować  sytuacji  zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych  osób tam przebywających, a poszczególności  zabrania  się:
  a) spożywania jedzenia i żucia gumy
  b) skakania do niecki basenowej i jacuzzi
  c) biegania, również w szatni
  d) wrzucania lub spychania innych osób do wody
  e) palenia papierosów
  f) niszczenia urządzeń, sprzętu oraz zaśmiecania terenu Basenu
  g)używania piłek lub innych zabawek bez uprzedniej zgody obsługi
  h) chodzenia po terenie Basenu w obuwiu, z wyłączeniem klapek basenowych
  i) wszczynania fałszywych alarmów
  j) wprowadzania wózków dziecięcych i dla niepełnosprawnych
 6. Na Basenie  obowiązuje strój kąpielowy. Dzieci do lat 4 mogą kąpać się wyłącznie  w pieluchach wodoodpornych.
 7. Dzieci do lat 16 mogą przebywać  na terenie Basenu oraz kąpać się  wyłącznie  pod opieką osób pełnoletnich.
 8. Za zachowanie i bezpieczeństwo dzieci korzystających z Basenu odpowiadają ich rodzice (opiekunowie).
 9. Przed wejściem do basenu każdy zobowiązany jest do  skorzystania z prysznica i dokładnego umycia ciała oraz dezynfekcji stop. W przypadku niespełnienia tego obowiązku ratownik pełniący dyżur może odmówić pozwolenia na korzystanie z basenu.
 10. Do basenu należy wchodzić oraz wychodzić z niego po drabince lub schodach.
 11. Za zanieczyszczenie wody  w basenie  lub  w  jacuzzi  osoba, która spowodowała zanieczyszczenie, zobowiązana  jest  do  dokonania  opłaty  w wysokości  2000 PLN.
 12. Każdy wypadek no terenie basenu lub uszczerbek na zdrowiu  należy  niezwłocznie zgłosić  najbliższemu pracownikowi obsługi.
 13. Osoby, których stan wskazuje no spożycie alkoholu, środków odurzających, osoby z zewnętrznymi oznakami chorób, stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia, będące w stroju nieodpowiednim lub pozostające w negliżu, nie będą wpuszczone na teren Basenu.
 14. Osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu lub  porządek, osoby prowadzącej zajęcia lub innej osoby uprawionej, będą wypraszane z terenu Basenu.
 15. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Basenu są zobowiązane  do zachowania  porządku, czystości, ciszy i bezwzględnego podporządkowania się nakazom osoby prowadzącej  zajęcia lub innej uprawionej osoby.
 16. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi obsługi.
 17. Podmiot zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za  skutki  zdrowotne  przebywania  w  basenie i saunach raz  za rzeczy  pozostawione  lub  zgubione  na  terenie  Basenu.
 18. Podmiot zarządzający nie odpowiada za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

REGULAMIN SAUN

ALGA BALTIC RESORT
 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Strefy Saun w obiekcie Alga Baltic Resort.
 2. Przed wejściem  na teren saun i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z treścią regulaminu. 
 3. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie punkty regulaminu.
 4. Zespół saun jest strefą nietekstylną. Użytkownicy muszą liczyć się z możliwością iż, że ze strefy tej będą korzystać osoby nagie lub niekompletnie ubrane.
 5. Przy korzystaniu z pomieszczeń saun należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez obsługę.
 6. Korzystający z sauny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
 7. Za skutki zdrowotnie przebywania w saunie, ALGA BALTIC RESORT nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegu.
 9. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w saunie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 10. Z sauny nie mogą korzystać osoby:
  a) chorujące na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,
  b) chorujące na tarczycę, klaustrofobie, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,
  c) z gorączką,
  d) kobiety w czasie menstruacji i w okresie ciąży i karmienia,
  e)zmęczone i w czasie intoksykacji
  f) ze świeżymi i otwartymi ranami
 11. Regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy do obsługi (zabrania się samodzielnego zmieniania parametrów).
 12. Zabrania się użytkownikom umieszczania tekstyliów (ręczników, pareo, prześcieradeł saunowych, strojów kąpielowych itp. ) w pobliżu pieców lub bezpośrednio na nich.
 13. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:
  a) zdjąć wszelkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną oparzenia ciała
  b) zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
  c) umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha,
  d) zdjąć obuwie basenowe i pozostawić je przed wejściem do pomieszczenia.
 14. Alga Baltic Resort nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w saunie lub w jej okolicy.
 15. Nie należy wnosić do sauny urządzeń elektronicznych, telefonów, odtwarzaczy mp3 itp.
 16. W saunie należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być  rozłożony, tak aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.
 17. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie, zgłaszać obsłudze.

REGULAMIN ODNOWY BIOLOGICZNEJ

ALGA BALTIC RESORT
  1. Strefa odnowy biologicznej jest integralną częścią Alga Baltic Resort.
  2. Usługi odnowy biologicznej odbywają się na terenie Alga Baltic Resort.
  3. Za korzystanie z usług odnowy biologicznej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  4. Warunkiem korzystania z usług odnowy biologicznej jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego
  5. Zakup usług z oferty Odnowy Biologicznej Alga Baltic Resort, a także samo przystąpienie do skorzystania z usługi są równoznaczne ze złożeniem przez Gościa oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Alga Baltic Resort oraz zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
  6. Gość zobowiązany jest do przestrzegania wyznaczonych godzin rozpoczęcia zabiegu.
  7. Spóźnienie na zabieg, przekraczające 5 minut, spowoduje utratę prawa do jego pobrania.
  8. W przypadku samowolnej rezygnacji z zabiegu, bez wcześniejszych ustaleń o jego przeplanowaniu, Gość traci możliwość odebrania zabiegu.
  9. Podczas korzystania z zabiegów należy przestrzegać zasad higieny. Codziennie, przed rozpoczęciem zabiegów, Gość powinien starannie umyć całe ciało. Personel zabiegowy może odmówić wykonania zabiegu/ów osobie nieprzestrzegającej zasad higieny.
  10. Przed rozpoczęciem zabiegów fizykoterapeutycznych należy bezwzględnie zdjąć wszystkie metalowe przedmioty i wyłączyć telefony komórkowe.
  11. Gość z upośledzonym czuciem, metalowymi elementami na powierzchni bądź w głębi ciała, implantami elektronicznymi (np. rozrusznik serca), uczuleniami, powinni o powyższym poinformować lekarza prowadzącego oraz personel zabiegowy.
  12. Gość korzystający z zabiegów wodnych winni posiadać ochronne, antypoślizgowe obuwie oraz ręcznik.
  13. W kąpieli leczniczej nie wolno zasypiać, dolewać lub wypuszczać wody z wanny oraz wykonywać gwałtownych ruchów.
  14. Goście korzystający z zabiegów w saunie winni zapoznać się z odrębnym regulaminem określającym zasady pobierania wymienionych zabiegów.
  15. Na zabiegi rehabilitacyjne (z wyjątkiem zabiegów wodnych) i gimnastykę należy zgłaszać się z jednorazowym prześcieradłem zabiegowym.
  16. Na zajęcia gimnastyki leczniczej należy zgłaszać się w strojach gimnastycznych i obuwiu sportowym.
  17. W przypadku pogorszenia samopoczucia, zasłabnięcia, wystąpienia w trakcie zabiegu zawrotów głowy, kołatania serca oraz innych niepokojących objawów, Gość powinien wezwać obsługę, która przerwie zabieg.
  18. Po zabiegach należy odpoczywać przez czas zalecany przez lekarza (ok. 30-90 minut).
  19. Wszelkie niedyspozycje uniemożliwiające pobranie zabiegu należy zgłaszać do personelowi bazy odnowy biologicznej.
  20. Gabinet Odnowy Biologicznej to strefa ciszy i relaksu, dlatego prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:
   a) pozostawienie telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, odbiorników radiowych i muzycznych w pokoju lub szatni.
   b) w strefie Odnowy Biologicznej prosimy o zachowanie ciszy
   c) prosimy o nie wnoszenie żywności, napoi i alkoholu oraz przestrzeganie zakazu palenia i spożywania alkoholu
   d) z Bazy Odnowy Biologicznej nie mogą korzystać osoby pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających Personel Bazy Odnowy Biologicznej ma prawo wyprosić Gości, którzy nie dostosują się do zasad przestrzegania ciszy lub w jakikolwiek sposób powodować będą dyskomfort u innych Gości korzystających z Bazy Odnowy Biologicznej.
  21. Alga Baltic Resort zastrzega sobie prawo do zmiany godzin pracy z przyczyn niezależnych jak problemy techniczne.
  22. Alga Baltic Resort nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Bazy Odnowy Biologicznej.
  23. Przed wyborem zabiegu prosimy o zapoznanie się z listą przeciwwskazań dotyczących poszczególnych usług Bazy Odnowy Biologicznej: Ogólne przeciwskazania do zabiegów SPA
 • menstruacja
 • ciąża
 • niewyrównane wady serca
 • rozrusznik serca
 • zaawansowana choroba nadciśnieniowa
 • zapalenie żył, żylaki, tętniaki
 • nowotwory złośliwe i niezłośliwe
 • zmiany dermatologiczne
 • stany zapalne, podwyższona temperatura
 • choroby narządów wewnętrznych
 • epilepsja
 • grzybice, brodawki
 • świeże blizny
 • nietypowość płytki paznokciowej
 • niezagojone rany

REGULAMIN SIŁOWNI

ALGA BALTIC RESORT
  1. 1. Korzystanie z siłowni jest możliwe po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
   2. Dopuszcza się zmiany godzin otwarcia siłowni o czym poinformuje recepcja hotelowa.
   3. Siłownia jest wyłącznie do użytku dla zameldowanych Gości hotelowych.
   4. Przed rozpoczęciem treningu prosimy o zdezynfekowanie rąk płynem do dezynfekcji.
   5. Z siłowni mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.
   6. Z siłowni korzysta się w stroju sportowym oraz w czystym, sportowym obuwiu.
   7. Obsługa ma prawo odmówić wejścia na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego.
   8. Zabrania się korzystania z siłowni osobom po wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
   9. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na siłownię sprzętu niebędącego wyposażeniem siłowni, szklanych naczyń itp.
   10. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko.
   11. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że:
      a) Stan zdrowia nie wykazuje żadnych przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń na siłowni
      b) korzystają z siłowni na własną odpowiedzialność oraz ponoszą całkowite ryzyko związane z ćwiczeniami na urządzeniach treningowych
      c) są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas treningu siłowego i odpowiedzialności cywilnej
      d) zapoznały się z Regulaminem siłowni.
   12. Osoby ćwiczące ponoszą odpowiedzialność za kontuzję i urazy powstałe, w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń, nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
   13. W razie potrzeby udzielenia pilnej pomocy medycznej prosimy o kontakt z recepcją lub połączenie się z numerem alarmowym 112.

REGULAMIN GROTY SOLNEJ

ALGA BALTIC RESORT
 1. Grota Solna to miejsce spokoju, wyciszenia i relaksu.
 2. W czasie seansu zalecany jest wygodny i ciepły strój.
 3. Do Groty Solnej należy wchodzić w białych skarpetach lub korzystać z ochraniaczy na obuwie.
 4. Po wejściu do groty należy ułożyć się wygodnie na leżaku, rozluźnić się i poddać działaniu mikroklimatu oraz muzyki relaksacyjnej.
 5. Podczas seansu należy zachowywać się cicho i spokojnie.
 6. Do Groty Solnej nie wchodzimy z jedzeniem i piciem, naczyniami szklanymi i ceramicznymi i ze zwierzętami.
 7. Przy wejściu do groty należy uważać na niskie wejście do wnętrza Groty Solnej.
 8. W Grocie Solnej nie dotykamy ścian oraz elementów wystroju wnętrza.
 9. Dzieci do lat 12 mogą przebywać w grocie wyłącznie pod opieką dorosłych.
 10. Za bezpieczeństwo dzieci w grocie solnej odpowiadają dorośli opiekunowie.
 11. Osoby dorosłe i opiekunowie dzieci odpowiadają za szkody i zniszczenia dokonane przez siebiei przez dzieci pozostające pod ich opieką.
 12. W Grocie Solnej nie filmujemy i nie fotografujemy w trakcie seansu.
 13. Zabrania się wynosić kruchów soli i soli z Groty Solnej.
 14. Nie zaleca się używania zbyt intensywnych kosmetyków przed wejściem do groty(np. perfumy, dezodoranty itp.).
 15. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić grotę.
 16. Czas seansu około 45 minut.
 17. Osoby z niżej wymienionymi dolegliwościami powinny zasięgnąć opinii lekarza przed wejściem do Groty Solnej na seans:
 • z nadczynnością tarczycy.
 • zaawansowanymi chorobami nowotworowymi.
 • ostrym stanem gruźlicy.
 • innymi stanami ostrych zapaleń
 • lub innymi przeciwwskazaniami podanymi przez lekarzy.